Covington Square Apartments

4828 Zenith Street
Metairie